ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

Voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit, worden de volgende termen in deze algemene voorwaarden, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Affilaxy: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Xyberwise B.V., gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 70108803.
 2. Affiliate: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Affilaxy een affiliatieovereenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Affiliatieovereenkomst: iedere tussen de affiliate en Affilaxy tot stand gekomen overeenkomst waarbij de affiliate één of meer Affilaxy-sites promoot dan wel één of meer derden als affiliatiepartner bij Affilaxy aanbrengt, hetgeen de affiliate, indien aan de daartoe in deze algemene voorwaarden en in de overeenkomst als zodanig gestelde voorwaarden is voldaan, recht geeft op een nader overeengekomen affiliatevergoeding.
 4. Promotool: elke in het kader van affiliatieovereenkomsten door de affiliate gebruikte en door Affilaxy aan de affiliate beschikbaar gestelde promotool, zoals white label websites, banners, registratieformulieren, landingspagina’s en pop-up-, pop-under- en plug- & play-profielen.
 5. Affiliatewebsite: de website van de affiliate die één of meer promotools gebruikt dan wel de in het kader van een affiliatieovereenkomst aan de affiliate in gebruik gegeven white label website.
 6. Affilaxy-site: een website van Affilaxy die in het kader van de betreffende affiliatieovereenkomst door de affiliate met behulp van één of meer promotools wordt gepromoot.
 7. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Affilaxy en iedere tot stand gekomen affiliatieovereenkomst.
 2. Enkel de algemene voorwaarden van Affilaxy zijn op iedere affiliatieovereenkomst tussen Affilaxy en de affiliate van toepassing. De affiliate stemt hier met het sluiten van de affiliatieovereenkomst uitdrukkelijk mee in en erkent dat er geen andere algemene voorwaarden van toepassing zijn of kunnen zijn.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. |  REGISTRATIE EN GEBRUIK VAN PROMOTOOLS

 1. Om affiliatieovereenkomsten te kunnen sluiten is registratie op affilaxy.com vereist. De affiliate dient alle bij de registratie gevraagde verplichte gegevens juist en volledig te verstrekken.
 2. Voordat de registratie als bedoeld in het vorige lid kan worden afgerond, zal de affiliate uitdrukkelijk moeten instemmen met de toepasselijkheid van de onderhavige algemene voorwaarden en de privacy policy van Affilaxy.
 3. Na de registratie op affilaxy.com, zal Affilaxy de door de affiliate opgegeven gegevens controleren teneinde vast te kunnen stellen of de registratie voldoet aan de door Affilaxy gestelde voorwaarden.
 4. Nadat de controle als bedoeld in het vorige lid is uitgevoerd, zal Affilaxy de registratie per e-mail aan de affiliate bevestigen. Vervolgens heeft de affiliate middels zijn gebruikersnaam en wachtwoord toegang tot zijn account op affilaxy.com. Voldoet de registratie van de affiliate niet aan de door Affilaxy gestelde voorwaarden, dan zal Affilaxy de affiliate daarvan per e-mail mededeling doen.
 5. Affilaxy heeft het recht om zonder opgave van redenen de registratie van de affiliate te weigeren of als ongeldig aan te merken, desalniettemin gaat het bij de vaststelling of aan de door Affilaxy gestelde voorwaarden is voldaan, om het bepaalde in het volgende lid.
 6. Een ieder die zich registreert op affilaxy.com en promotools gebruikt, dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • De natuurlijke persoon die zich bij de registratie heeft opgegeven, dient de leeftijd van ten minste 18 jaren te hebben bereikt.
  • Elke affiliatewebsite waarop promotools zullen worden gebruikt, dient daarvoor geschikt te zijn. Promotools kunnen expliciet erotisch en pornografisch materiaal bevatten. De affiliate dient de redelijke normen die gelden wat betreft de openbare en goede zeden in acht te nemen bij zijn gebruik van promotools op affiliatewebsites.
  • Elke affiliatewebsite dient vrij te zijn van informatie die strijdt met de wet, openbare orde of goede zeden. Affiliatewebsites met een gewelddadig, kinderpornografisch, discriminerend of anderszins met de wet strijdig karakter, zijn niet toegestaan.
 7. Kennelijke fouten en vergissingen in enige aanbod van Affilaxy, binden hem niet.
 8. De affiliate kan middels zijn gebruikersnaam en wachtwoord één of meer door hem gewenste promotools aanwenden. De affiliate dient zelf zorg te dragen voor het installeren van de promotools op zijn affiliatewebsite, volgens de door Affilaxy beschikbaar gestelde instructies. Ter zake het installeren van promotools draagt Affilaxy geen enkele verantwoordelijkheid. Desalniettemin kan de affiliate voor technische vragen en andere ondersteuning, op de daartoe voorgeschreven wijze, zoals per e-mail, telefoon of Skype, contact met Affilaxy opnemen, echter verbindt Affilaxy zich ter zake uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en kan hij er niet voor instaan dat de resultaten worden behaald die de affiliate met betrekking tot ondersteuning beoogt te behalen, zoals wat betreft technische problemen die een deugdelijk gebruik van promotools en het recht op uitkering van affiliatevergoedingen in de weg staan.
 9. De affiliate is aansprakelijk voor alle activiteiten die via zijn account op affilaxy.com worden verricht. De affiliate is gehouden zijn inloggegevens voor toegang tot dit account geheim te houden. Alle handelingen die op het account van de affiliate worden verricht, worden de geregistreerde affiliate toegerekend.

ARTIKEL 4. |  INHOUD VAN AFFILIATIEOVEREENKOMSTEN

 1. De affiliate maakt, onverminderd het bepaalde in lid 2, lid 3, lid 13 en artikel 5, uitsluitend aanspraak op affiliatevergoedingen indien:
  • bezoekers of gebruikers van de affiliatewebsite, via een promotool, en volgens de systemen van Affilaxy die zulks registreren, gekoppeld worden aan de affiliate en die bezoekers c.q. gebruikers een aan Affilaxy toekomende betaling hebben verricht, dan wel;
  • de affiliate affiliatiepartners bij Affilaxy aanbrengt en die partners via Affilaxy affiliatevergoedingen genereren als ware de door de affiliate aangebrachte affiliatiepartners affiliate in de zin van deze algemene voorwaarden.
 2. De affiliate maakt, in aanvulling op het bepaalde in lid 1 onder a, uitsluitend aanspraak op affiliatevergoedingen indien:
  • en voor zolang promotools op de daartoe voorschreven wijze zijn geïnstalleerd op de affiliatewebsite(s), dan wel in geval de promotool een white label website betreft, die website op de daartoe voorgeschreven wijze door de affiliate in gebruik is genomen, en;
  • en voor zolang alle in het kader van de affiliatieovereenkomst door de affiliate gebruikte white label websites actief zijn. Indien de affiliate in het kader van eenzelfde affiliatieovereenkomst meerdere white label websites gebruikt en een of meerdere daarvan tussentijds verwijdert of anders buiten werking stelt, is Affilaxy op grond van artikel 5 dan ook gerechtigd de affiliatieovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en alle white label websites van de affiliate te verwijderen, en;
  • daaraan geen technische beperkingen in de weg staan die het meten van verkeer op de affiliatewebsite(s) c.q. de white label website, onmogelijk maken, en;
  • voor zolang de affiliate als zodanig bij Affilaxy is geregistreerd, ongeacht of de affiliate (nog) promotools gebruikt.
 3. De affiliate maakt, in aanvulling op het bepaalde in lid 1 onder b, uitsluitend aanspraak op affiliatevergoedingen indien en voor zolang de affiliate als zodanig bij Affilaxy is geregistreerd en de bedoelde affiliatiepartner op de daartoe voorgeschreven wijze door de affiliate bij Affilaxy is aangemeld.
 4. Leads als gevolg van onjuiste targeting en/of targeting naar onjuiste apparaattypes, zullen niet aan de affiliate worden uitbetaald. Indien de affiliate naar oordeel van Affilaxy leads van onvoldoende kwaliteit genereert, in zodanige mate dat redelijkerwijs betere leads van de affiliate mogen worden verwacht, is Affilaxy gerechtigd de eventueel overeengekomen CPL-deal met onmiddellijke ingang te beëindigen of het gebruikersaccount van de affiliate voor onbepaalde tijd te blokkeren.
 5. De affiliate heeft middels zijn gebruikersnaam en wachtwoord toegang tot zijn account op affilaxy.com, waar de affiliate onder meer inzage heeft in de statistieken die voor de door hem gegenereerde affiliatevergoedingen relevant zijn.

PROMOTOOLS

 1. Bezoekers of gebruikers van de affiliatewebsite(s) die zich via een promotool registreren op een aan die promotool gekoppelde Affilaxy-site, worden voor onbepaalde tijd aan de affiliate gekoppeld. Deze koppeling heeft als gevolg dat wanneer die bezoeker of gebruiker creditbundels heeft aanschaft op de gekoppelde Affilaxy-site, per aangeschafte creditbundel aanspraak maakt op een affiliatevergoeding die wordt berekend op basis een vooraf vastgesteld percentage dat uitdrukkelijk in het aanbod van Affilaxy is vermeld. Het percentage van de affiliatevergoeding wordt berekend na aftrek van voorheffing (btw) en transactiekosten.
 2. Het aanbod van promotools kent verschillende wijzen van vaststelling van affiliatevergoedingen; statisch of op basis van staffels. In geval de wijze van vaststelling van affiliatevergoedingen in staffels geschiedt, is de toepasselijke staffel afhankelijk van het aantal door bezoekers of gebruikers die aan de affiliate zijn gekoppeld, aangeschafte creditbundels gedurende een kalendermaand. De affiliate zal op de eerste dag van elke kalendermaand opnieuw in laagst toepasselijke staffel worden geplaatst.
 3. Voor de vaststelling of een bezoeker of gebruiker van de affiliatewebsite gekoppeld is aan de affiliate zoals bedoeld in lid 5, alsmede voor de vaststelling of deze bezoeker of gebruiker een transactie heeft verricht op een Affilaxy-site, is de administratie van Affilaxy, die via zijn systemen automatisch wordt gegeneerd, beslissend.
 4. Affilaxy biedt de affiliate correct werkende links (PHP-scripts, Javascripts en Iframes) dan wel één of meer white label websites, zodat de promotools door de affiliate op affiliatewebsites kunnen worden geïnstalleerd c.q. in gebruik kunnen worden genomen. Deze links en white label websites zijn in staat om het verkeer op de affiliatewebsite(s) c.q. de white label website adequaat te meten.
 5. Affilaxy verleent de affiliate slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruikersrecht ten aanzien van de promotools met de daarbij behorende huisstijl, logo's en andere content met als enig doel het promoten van Affilaxy-sites. De affiliate is verplicht dit gebruiksrecht voor het overige slechts toe te passen overeenkomstig de instructies, aanwijzingen en voorschriften van Affilaxy.
 6. De resultaten van met behulp van de promotools genereerd verkeer, gegenereerde transacties, alsmede de persoonlijke gegevens van gebruikers en bezoekers van affiliatewebsites die Affilaxy via de promotools verkrijgt, komen uitsluitend toe aan Affilaxy. Transacties aangegaan door gebruikers en bezoekers van de affiliatewebsite aan de hand van promotools, betreffen overeenkomsten tussen hen en Affilaxy. Ter zake die transacties kan de affiliate geen enkele andere aanspraak jegens Affilaxy geldig maken dan met betrekking tot affiliatevergoedingen.
 7. Affilaxy is te allen tijde gerechtigd de promotools op al dan niet ondergeschikte punten aan te passen en is niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voor de affiliate voortvloeit.

AANBRENGEN VAN AFFILIATIEPARTNERS

 1. Affiliatevergoedingen in verband met toepassing van lid 1 onder b worden berekend aan de hand van een vooraf vastgesteld percentage van de door de daar bedoelde affiliatiepartners via Affilaxy gegenereerde affiliatevergoedingen. Voor de vaststelling welke affiliatevergoedingen via Affilaxy gegenereerd zijn door die affiliatiepartners, is de administratie van Affilaxy, die via zijn systemen automatisch wordt gegenereerd, beslissend.
 2. Het is de affiliate niet toegestaan affiliatiepartners aan te brengen die:
  • op hetzelfde adres als de affiliate zijn gevestigd of woonachtig zijn;
  • een direct zakenpartner van de affiliate zijn, ook als niet als zodanig naar buiten getreden wordt;
  • reeds een account hebben op affilaxy.com;
  • hetzelfde bankrekeningnummer als de affiliate gebruiken;
  • één of meer dezelfde affiliatewebsites als de affiliate exploiteren.

Indien desondanks geconstateerd wordt dat een affiliatiepartner in strijd met het bepaalde in het vorenstaande van dit lid door de affiliate is aangemeld, komt het recht van de affiliate op uitkering van enige affiliatevergoeding ter zake te vervallen, onverminderd de overige aan Affilaxy toekomende rechten, waaronder het bepaalde in het volgende artikel.

ARTIKEL 5. |  OPZEGGING EN BEËINDIGING VAN AFFILIATIEOVEREENKOMSTEN EN VERVAL VAN UITKERING

 1. Alle lopende affiliatieovereenkomsten met de affiliate kunnen door affiliate per e-mail (moc.yxaliffa@ofni) worden opgezegd. Dergelijke opzegging geschiedt met onmiddellijke ingang. De vanaf het moment van opzegging door de affiliate gegenereerde affiliatevergoedingen komen niet langer voor uitkering in aanmerking.
 2. Door Affilaxy kunnen alle lopende affiliatieovereenkomsten met de affiliate per e-mail worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen.
 3. Affilaxy monitort actief verkeer, klikken, doorkliks, registraties, leads, betalingen en andere affiliateprogramma-gerelateerde activiteiten op potentiële fraude. Indien Affilaxy vermoedt dat het gebruiksaccount van de affiliate op een frauduleuze wijze is gebruikt, is Affilaxy gerechtigd dat account onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving te blokkeren in afwachting van nader onderzoek. Indien naar aanleiding van dat onderzoek volgens Affilaxy blijkt dat de affiliate op enige wijze frauduleus verkeer heeft gegenereerd, is Affilaxy gerechtigd de affiliatieovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en eventueel in dat kader nog aan de affiliate uit te keren affiliatievergoedingen te laten vervallen. Voorts maakt Affilaxy in dat geval aanspraak op onmiddellijke terugbetaling van alle reeds in het kader van de affiliatieovereenkomst aan de affiliate uitgekeerde vergoedingen, ook welke geen betrekking hebben op frauduleus handelen. Om vorenbedoelde maatregelen te voorkomen, dient de affiliate schriftelijk te bewijzen dat hij geen fraude heeft gepleegd. Zulks dient te zijn gebeurd binnen 30 dagen nadat Affilaxy de affiliate van de voorgenomen maatregelen in kennis heeft gesteld. Voorts is Affilaxy gerechtigd om alle lopende affiliatieovereenkomsten met de affiliate met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval de affiliate voor het overige in strijd handelt met enige verplichting die hem vanwege deze algemene voorwaarden, de overeenkomst als zodanig of krachtens de wet wordt opgelegd.
 4. In geval de affiliate affiliatevergoedingen heeft gegenereerd wat niet zou zijn gebeurd in geval de affiliate niet in strijd zou hebben gehandeld met een verplichting als bedoeld in het vorige lid, is Affilaxy gerechtigd deze vergoedingen niet uit te keren en als vervallen te beschouwen.
 5. Voorts is Affilaxy gerechtigd lopende affiliatieovereenkomsten met de affiliate met onmiddellijke ingang te beëindigen indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van affiliatieovereenkomsten onmogelijk wordt (waaronder mede begrepen liquidatie van Affilaxy) of ongewijzigde instandhouding van affiliatieovereenkomsten in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 6. Totdat een affiliatieovereenkomst is geëindigd, maakt de affiliate onder de daartoe gestelde voorwaarden aanspraak op uitkering van de toepasselijke affiliatevergoedingen. Na het eindigen van een affiliatieovereenkomst ter zake gegenereerde affiliatevergoedingen, komen niet voor uitkering in aanmerking.
 7. Indien en voor zover bezoekers en/of gebruikers van de affiliatewebsite wegens gegronde redenen betalingen van Affilaxy terugvorderen en over die betalingen reeds affiliatevergoedingen aan de affiliate zijn uitgekeerd, maakt Affilaxy jegens de affiliate aanspraak op onmiddellijke terugbetaling van deze affiliatevergoedingen.
 8. Na het eindigen van affiliatieovereenkomsten rust er op Affilaxy geen enkele bewaarverplichting ten aanzien van de door de affiliate verstrekte of ten behoeve van hem gegenereerde gegevens.

ARTIKEL 6. |  WIJZIGING VAN AFFILIATIEOVEREENKOMSTEN EN VERGOEDINGEN

Affilaxy is steeds gerechtigd promotools, overeengekomen affiliatevergoedingen of enige andere inhoud van affiliatieovereenkomsten te wijzigen met inachtneming van een termijn van 14 dagen na bekendmaking daarvan aan de affiliate, met dien verstande dat ondergeschikte wijzigen waarvan redelijkerwijs mag worden verondersteld dat deze voor de affiliate niet bezwarend zijn, op elk moment en zonder vooraankondiging mogen worden doorgevoerd. Verlaging van affiliatevergoedingen worden in elk geval aangekondigd en treden pas in werking na verstrijken van een termijn van 14 dagen na de bekendmaking.

ARTIKEL 7. |  VERPLICHTINGEN VAN DE AFFILIATE

 1. De affiliate is niet bevoegd zijn opgebouwde rechten of verplichtingen voortvloeiend uit affiliatieovereenkomsten aan een derde partij over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Affilaxy.
 2. De affiliate neemt alle kosten die hij moet maken om van de dienstverlening van Affilaxy gebruik te maken voor eigen rekening.
 3. In geval de affiliate zijn ondergeschikten of andere derden binnen zijn onderneming toegang tot zijn account op affilaxy.com en de promotools verschaft, is de affiliate volledig aansprakelijk voor het gebruik van dat account c.q. de promotools door deze ondergeschikten c.q. andere derden. De affiliate staat in voor de nakoming van alle verplichtingen uit de overeenkomst welke verplichtingen ten aanzien van het gebruik van de promotools en diensten van Affilaxy als zodanig gelden, waaronder de verplichtingen na te komen door de hier bedoelde ondergeschikten en andere derden.
 4. De affiliate zal in verband met het gebruik van de promotools te allen tijde duidelijk communiceren dat hij handelt als een onafhankelijke en zelfstandig opererende partij. Het is de affiliate niet toegestaan om namens Affilaxy naar buiten te treden, overeenkomsten te sluiten of om namens Affilaxy verplichtingen of aansprakelijkheden jegens derden te aanvaarden. Voort is de affiliate zelf verantwoordelijk voor het opzetten van affiliatewebsites en bijbehorende pagina’s. De affiliate zal daarbij onder eigen naam en voor eigen rekening en risico naar buiten treden.
 5. Indien de affiliate op welke wijze dan ook informatie verspreidt over de producten of diensten die middels de promotools door Affilaxy worden aangeboden, dient deze informatie waarheidsgetrouw, niet misleidend en in overeenstemming te zijn met de informatie op de betreffende Affilaxy-site.
 6. Het is de affiliate niet toegestaan negatieve reacties over Affilaxy te openbaren, bijvoorbeeld via forums, zonder dat deze deugdelijke bewijzen bevatten. De affiliate is voor het overige gehouden zich te onthouden van alle gedragingen die de goede naam van Affilaxy en al hetgeen middels de promotools direct of indirect wordt gepromoot, zal kunnen beschadigen. Het is affiliate in het bijzonder niet toegestaan software of scripts op affiliatewebsites te installeren die bezoekers of gebruikers daarvan:
  • op misleidende wijze doorleiden naar de Affilaxy-sites;
  • zonder dat dat zij dat willen, laten aanmelden als betalende afnemers;
  • op misleidende of frauduleuze wijze aanzetten om producten of diensten via een Affilaxy-site af te nemen;
  • de indruk geven dat op de Affilaxy-sites enige met de wet strijdige inhoud te vinden is of daarop illegale handelingen aangeboden worden, bijvoorbeeld door als zichtbaar of onzichtbaar trefwoord bij gebruik van promotools de term “kinderporno” of “underage” te gebruiken.
 7. Het is de affiliate slechts toegestaan de promotools te gebruiken ten bate van Affilaxy en zichzelf gezamenlijk, en niet om daarbij uitsluitend zelf voordeel te behalen. Het is de affiliate dan ook niet toegestaan om zichzelf, dan wel zijn collega’s, familieleden, vrienden, kennissen en andere bekenden aan te sporen, verkeer of leads middels de promotools te genereren.
 8. Promotools mogen uitsluitend gelinkt worden aan de door Affilaxy opgegeven landingspagina’s, welke in hun geheel zichtbaar moeten blijven voor de bezoekers en gebruikers van affiliatewebsites. Het tonen van promotools op een andere wijze, in een ander(e) vorm, resolutie, formaat of kenmerken dan waarin deze beschikbaar zijn gesteld, is niet toegestaan.
 9. Het is de affiliate niet toegestaan om SPAM te versturen om het promoten van Affilaxy-sites te bevorderen met de bedoeling zijn affiliatevergoedingen te verhogen. Onder SPAM wordt verstaan: het ongevraagd versturen van commerciële communicatie door middel van e-mail of welke andere communicatiemethode dan ook, anders dan het gebruik van de promotools op affiliatewebsites.
 10. Het is de affiliate niet toegestaan om zelf enige betaalpagina op affiliatewebsites te maken met hierop enige functionaliteit die in strijd is met regelgeving van Payment Services Provider dan wel lokale wet- en of regelgeving van het land waarop de betaalpagina van toepassing is.
 11. Het is de affiliate verboden om het aanbod op Affilaxy-sites te promoten door middel van een systeem waarbij bezoekers en gebruikers van affiliatewebsites een deel van de kosten terugbetaald krijgen of in een later stadium terugbetaald kunnen krijgen.
 12. Het is de affiliate, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Affilaxy, niet toegestaan om producten en diensten van Affilaxy, waaronder mede begrepen white labels en customs van producten van Affilaxy, aan te bieden via soortgelijke affiliatie-, CPA/CPL- en andere netwerken als die van Affilaxy.

ARTIKEL 8. |  AFFILIATEVERGOEDINGEN EN UITBETALING

 1. De affiliatevergoedingen die Affilaxy aan de affiliate verschuldigd is, zullen per maand worden berekend en uitbetaald binnen 14 dagen na afloop van iedere maand. Deze uitbetalingstermijn kan overigens niet worden aangemerkt als een fatale termijn.
 2. Uitbetalingen van affiliatevergoedingen worden voorzien van een gedetailleerde specificatie die inzichtelijk is via het account van de affiliate op affilaxy.com.
 3. Uitbetaling van affiliatevergoedingen geschiedt op de daartoe door de affiliate aangewezen wijze. De affiliate heeft de keuze uit meerdere betaalmethoden die door hem kunnen worden geselecteerd onder zijn account op affilaxy.com. De affiliate kan de wijze van betaling steeds wijzigen, doch wordt door Affilaxy pas gevolg gegeven aan een dergelijke wijziging vanaf het moment dat de wijziging door Affilaxy per e-mail aan de affiliate is bevestigd.
 4. De affiliate staat ervoor in dat alle door hem aan Affilaxy verstrekte betaalgegevens, waaronder zijn eventuele btw-identificatienummer mede begrepen, juist en volledig zijn, bij gebreke waarvan Affilaxy wat betreft de gevolgen daarvan geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt en de affiliate Affilaxy ter zake vrijwaart van alle aanspraken van derden.
 5. De affiliate staat ervoor in dat alle door hem aan Affilaxy verstrekte betaalgegevens juist en volledig zijn, bij gebreke waarvan Affilaxy wat betreft de gevolgen daarvan geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.
 6. De affiliate dient affiliatevergoedingen zelf aan te geven bij de fiscale overheidsinstantie (voor Nederland de Belastingdienst) waaronder hij ressorteert. Affilaxy draagt voor de afdracht van eventuele op de affiliate rustende belastingen geen enkele aansprakelijkheid.
 7. Voor de affiliate met een Nederlands KvK- en btw-identificatienummer die in Nederland btw-plichtig is, zijn affiliatevergoedingen exclusief 21% btw. Die affiliate krijgt aldus tevens de btw gestort die vervolgens door de affiliate aan de Belastingdienst moet worden afgedragen. Voor particuliere, niet-btw-plichtige en in het buitenland gevestigde affiliates zijn affiliatevergoedingen inclusief btw. Die affiliates krijgen aldus geen btw gestort.

ARTIKEL 9. |  AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Affilaxy draagt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, geen aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid in de door de affiliate verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de affiliate die uit de wet of de affiliatieovereenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Affilaxy kan worden toegerekend.
 2. De affiliate maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Affilaxy uitgeoefende recht om affiliatieovereenkomsten (met onmiddellijke ingang) te beëindigen.
 3. De affiliate kan geen rechten ontlenen aan eventueel gemaakte specifieke afspraken tussen Affilaxy en concurrerende affiliates.
 4. Affilaxy zal zich optimaal inspannen om de Affilaxy-sites en promotools steeds zoveel mogelijk toegankelijk en beschikbaar te houden voor gebruikers en bezoekers van affiliatewebsites. Echter draagt Affilaxy nimmer enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van ontoegankelijkheid, onbeschikbaarheid of ondeugdelijke werking van Affilaxy-sites of promotools.
 5. Affilaxy is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van inloggegevens voor toegang tot het account van de affiliate op affilaxy.com en het gebruik van de promotools.
 6. Affilaxy is niet aansprakelijk voor installatiefouten ten aanzien van promotools. Voorts is Affilaxy, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, niet aansprakelijk voor virussen of andere schadelijke componenten die door middel van de promotools of servers van Affilaxy of derden schade aanrichten aan de hard- of software van de affiliate.
 7. Affilaxy is in elk geval nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 8. Affilaxy is niet aansprakelijk voor vertragingen en/of fouten in verband met de uitbetaling van affiliatevergoedingen wegens door of namens de affiliate verstrekte onjuiste of onvolledige informatie. De affiliate is steeds zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan Affilaxy verstrekte gegevens.
 9. De affiliate staat er voor in dat hij ten aanzien van zijn deelname aan het affiliatieprogramma van Affilaxy niet in strijd handelt met de lokale wet- en regelgeving in het land waarin hij is gevestigd, woonachtig is dan wel zich bevindt. De deelname aan het affiliatieprogramma van Affilaxy is op eigen risico van de affiliate. De affiliatie vrijwaart Affilaxy van alle aanspraken van derden ter zake. De affiliate dient zich te realiseren dat wet- en regelgeving buiten Nederland kan afwijken van de Nederlandse wet- en regelgeving.
 10. Mocht Affilaxy ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden aansprakelijk zijn, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot de totale som van de affiliatievergoedingen waarop de affiliate gedurende een periode van zes maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis jegens Affilaxy aanspraak heeft gemaakt.
 11. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Affilaxy bedraagt één jaar.
 12. Indien en voor zover de affiliate inbreuk maakt op het bepaalde in deze algemene voorwaarden, affiliateovereenkomsten als zodanig of enig wettelijk voorschrift, vrijwaart de affiliate Affilaxy van alle hieruit voortvloeiende schades en aanspraken van derden. Indien Affilaxy als gevolg van een dergelijke inbreuk schade lijdt, komt deze schade voor rekening van de affiliate.

ARTIKEL 10. |  GEHEIMHOUDING

Het is de affiliate zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Affilaxy niet toegestaan om informatie te verschaffen en/of mededelingen te doen aan derden omtrent de inhoud van affiliatieovereenkomsten en alles wat daarmee samenhangt, tenzij deze informatie reeds openbaar toegankelijk is dan wel in verband met het aanbrengen van affiliatiepartners noodzakelijk is.

ARTIKEL 11. |  INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Affilaxy behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor op de aan de affiliate beschikbaar gestelde promotools, alsmede op zijn werkwijzen en methoden. Promotools mogen door of namens de affiliate niet worden aangepast en blijven te allen tijde eigendom van Affilaxy.
 2. Niets uit deze algemene voorwaarden beoogt enige overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht aan de affiliate. Het is de affiliate niet toegestaan enige aanduiding betreffende de intellectuele eigendomsrechten van Affilaxy te verwijderen of te wijzigen.

ARTIKEL 12. |  SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke affiliatieovereenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Affilaxy aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
 4. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.

Neem contact op per e-mail

Neem contact op via Skype

Neem telefonisch contact op