PRIVACY POLICY

PRIVACY POLICY AFFILAXY

In deze privacy policy wordt verstaan onder:

 1. Affilaxy: de exploitant van de website als bedoeld onder punt 4, onderdeel van Xyberwise B.V., gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 70108803, verwerkingsverantwoordelijke in de zin van Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).
 2. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, waaronder onder meer begrepen kunnen zijn, (gebruikers)namen, adresgegevens, e-mail- en IP-adressen, telefoonnummers, geboortedata en betaalgegevens.
 3. Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.
 4. Website: Affilaxy.com.

Affilaxy respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door Affilaxy worden verwerkt, waaronder in het bijzonder die van bezoekers en gebruikers van de website. Affilaxy acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Affilaxy zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de AVG.

Deze privacy policy alsmede enig ander privacybeleid van Affilaxy geldt niet voor websites van derden evenmin als voor uw websites waarvan in het kader van affiliateovereenkomsten tussen u en Affilaxy gebruik wordt gemaakt. Die websites worden niet onder verantwoordelijkheid van Affilaxy geëxploiteerd. U bent ten aanzien van uw eigen websites die in het kader van affiliateovereenkomsten worden gebruikt, zelf verantwoordelijk voor het hanteren van een correct privacybeleid.

Affilaxy verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan Affilaxy, zoals bij:

 • Uw registratie op de website;
 • Het inloggen op de website;
 • Uw gebruik van de website in het kader van een tussen u en Affilaxy gesloten affiliatieovereenkomst;
 • Het versturen van een bericht middels het contactformulier op de website;
 • Uw inschrijving voor nieuwsbrieven.

Uw persoonsgegevens worden door Affilaxy verwerkt en gedeeld met derden indien en voor zover dit gebeurt met uw toestemming of indien en voor zover dat noodzakelijk is:

 • Om uitvoering te geven aan een door u ingediend contactverzoek, uw inschrijving voor een nieuwsbrief, een tussen u en Affilaxy gesloten affiliatieovereenkomst dan wel de behandeling van uw registratie op de website.

Indien u, bijvoorbeeld middels het contactformulier op de website, persoonsgegevens verstrekt, worden deze door Affilaxy gebruikt voor de doeleinden waarvoor u de persoonsgegevens heeft opgegeven, bijvoorbeeld om uw contactverzoek te kunnen behandelen. Indien u zich op de website registreert, worden de door u bij de registratie opgegeven persoonsgegevens gebruikt om uw registratieaanvraag te kunnen behandelen dan wel de vervolgens tot stand gekomen affiliatieovereenkomst te kunnen uitvoeren. Om uw registratie verder in behandeling te nemen, kan Affilaxy u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs en/of bankkaart te verstrekken, welke worden gebruikt met als doel om fraude te voorkomen.

Primair worden persoonsgegevens door Affilaxy verwerkt voor zover dat noodzakelijk is in verband met uw aanmelding om affiliate van Affilaxy te worden en de uitvoering van affiliateovereenkomsten tussen u en Affilaxy, waaronder onder meer begrepen, het behandelen en controleren van uw aanmelding op de website, het aan u toekennen van een account op de website, het uitkeren van betalingen indien op basis van een affiliateovereenkomst inkomsten door u zijn gegenereerd en het versturen van accountnotificaties. In het kader van affiliateovereenkomsten worden tevens IP-adressen en andere data gebruikt om het affiliatienetwerk van Affilaxy te laten functioneren. Zonder deze gegevens is het niet mogelijk om affiliateovereenkomsten te kunnen uitvoeren.

Voorts kan Affilaxy uw e-mailadres gebruiken om u op de hoogte te houden van aanbiedingen, nieuwe diensten van Affilaxy of nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van de dienstverlening van Affilaxy. Indien u dergelijke berichten niet langer wilt ontvangen, kunt u zich op de in deze berichten voorgeschreven wijze voor de verdere ontvangst daarvan uitschrijven. Ook kunt u zich op de website uitdrukkelijk aanmelden voor nieuwsbrieven. U kunt zich ook voor de verdere ontvangst van deze nieuwsbrieven uitschrijven op de daartoe in de betreffende nieuwsbrieven aangegeven wijze.

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het voldoen aan een bevel van overheidswege of het voldoen aan de fiscale verplichtingen van Affilaxy.
 • Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Affilaxy of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen fraudebestrijding en het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Affilaxy of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van Affilaxy, om de website en e-mailvoorzieningen van Affilaxy te kunnen exploiteren en het delen van uw persoonsgegevens met een administratie-/boekhoudkantoor om de administratie en boekhouding van Affilaxy te kunnen verzorgen.

Affilaxy zal uw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van Affilaxy vallen, evenals door Affilaxy ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.

Affilaxy slaat uw persoonsgegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (\"EER\"). Het kan echter voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens die Affilaxy verzamelt, worden doorgegeven aan of opgeslagen buiten de EER, bijvoorbeeld omdat een externe dienstverlener van Affilaxy daar gevestigd is, bijvoorbeeld ter zake het gebruik van bepaalde tooling op de website. Wanneer hiervan sprake is, draagt Affilaxy er zorg voor dat de verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EER gebeurt op een veilige en rechtmatige wijze. Affilaxy zal in dat verband dan ook de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Wanneer u de website bezoekt, kan Affilaxy de volgende gegevens automatisch verzamelen: uw IP-adres, inloggegevens, locatiegegevens en tijdstippen en lengte van de bezoeken aan de website en interactie met bepaalde pagina\'s. Affilaxy verzamelt automatisch gegevens door het gebruik van verschillende technieken, waaronder cookies en vergelijkbare technieken, waarop hieronder verder wordt ingegaan.

Cookies en vergelijkbare technieken die Affilaxy gebruikt

Affilaxy gebruikt functionele, analytische cookies, social media cookies en vergelijkbare technieken, zoals Google Webmaster Tools, Google Analytics, Alexa Certify, Yandex, Histats en Statcounter die automatisch gegevens kunnen verzamelen wanneer u de website gebruikt. De gegevens verkregen uit de cookies, worden gedeeld met derden die de programmatuur daarvoor beschikbaar stellen teneinde het voor Affilaxy mogelijk te maken onderstaande doeleinden na te kunnen streven.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat. Affilaxy gebruikt cookies met slechts een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Voorts verzamelt Affilaxy middels analytische cookies gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in uw gebruik van de website. Analytische cookies helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website te verzamelen.

Social media cookies hebben betrekking op buttons die dienen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale media netwerken. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de sociale media netwerken zelf afkomstig zijn. Door deze code worden cookies geplaatst.

In het cookiebeleid op de website is verder beschreven in hoeverre Affilaxy van cookies gebruik maakt. Affilaxy zal met derden die namens Affilaxy uw persoonsgegevens verwerken, een verwerkingsovereenkomst sluiten om te garanderen dat uw persoonsgegevens door deze derden voldoende worden beschermd.

Uw rechten

U heeft het recht om Affilaxy te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd is, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Affilaxy slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Affilaxy legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico\'s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact

Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Affilaxy, kunt u contact opnemen met Affilaxy. Affilaxy helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Affilaxy of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.


Affilaxy, onderdeel van Xyberwise B.V.
Thomas R. Malthusstraat 1
1066 JR Amsterdam
Telefoonnummer: +31(0)205602941
E-mailadres: moc.yxaliffa@ofni

Neem contact op per e-mail

Neem contact op via Skype

Neem telefonisch contact op